§1

 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” z siedzibą w Bielsku-Białej, adres: ul. Kierowa 10/50, 43-300 Bielsko-Biała, zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym Rep. A nr 2446/2015sporządzonym przed notariuszem Dawidem Więzikiem w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dawida Więzika i Krzysztofa Miki prowadzonej w formie spółki cywilnej w Bielsku-Białej ul. Cechowa 18/4,  w dniu 5.11.2015 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja Spektrum A.
 4. Fundacja jest apolityczną i nie związaną z żadnym wyznaniem, pozarządową jednostką o charakterze non – profit.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko – Biała.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy oraz skrótu nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 5. Ministrem właściwym do spraw nadzoru nad działalnością Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§6

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym inwalidów);
3) działalność charytatywna i dobroczynność;
4) ochrona i promocja zdrowia;
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
7) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
9) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
10) wypoczynek dzieci i młodzieży;
11) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
13) turystyka i krajoznawstwo;
14) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
15) promocja i organizacja wolontariatu;
16) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
17) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów traktowanych na równi z organizacjami pozarządowych, w tym sp. z o.o. non profit i spółdzielni socjalnych.

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) działalność edukacyjną, w tym, prowadzenie szkół, poradni specjalistycznych, ośrodków dla osób niepełnosprawnych i inwalidów;
2) prowadzenie działalności wydawniczej służącej celom statutowym;
3) działalność rehabilitacyjną;
4) organizowanie wszelkiego rodzaju imprez;
5) organizowanie wypoczynku;
6) założenie i prowadzenie placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych i inwalidów;
7) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo – wychowawczych i edukacyjnych, w tym organizowanie świetlic; 
8) podejmowanie akcji szkoleniowych i informacyjnych;
9) wspieranie działalności innych osób prawnych lub fizycznych;
10) współpracę z wszelkiego rodzaju podmiotami, w tym z organami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, przedsiębiorcami w kraju i za granicą; 
11) współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi;
12) podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji.
13) Prowadzenie jednostki oświatowej jednostek oświatowych

 1. W zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego oraz może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego.
 2. Działalność nieodpłatna oraz odpłatna pożytku publicznego Fundacji wskazana w ust. 1 powyżej mieści się w zakresie następujących kodów wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

1) Wydawanie książek – PKD 58.11.Z;
2) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;
3) Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z;
4) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z;
5) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.Z;- działalność nieodpłatna
6) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z;
7) Działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.A;
8) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – PKD 87.20.Z;
9) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – PKD 87.90.Z;
10) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 88.99.Z;
11) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
12) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z.
13) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z
14) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z
15) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z
16) Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z- działalność nieodpłatna

§8

Fundacja może zatrudniać pracowników, jak również podejmować współpracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz korzystać z usług wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§9

 1. W celu realizacji swoich zadań Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami, w szczególności fundacjami, organizacjami, instytucjami.
 2. Fundacja może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o przedmiocie i celu zbliżonym do celu działania Fundacji.

§10

Pomocniczo Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej w całości będzie przeznaczany na działalność statutową Fundacji. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po wpisie Fundacji do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 0/00) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Fundator wnosi środki na poczet wkładu założycielskiego w formie wkładu pieniężnego.

 

§12

Majątek Fundacji może pochodzić w szczególności z:
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji oraz grantów,
3) zbiórek i imprez publicznych,
4) majątku Fundacji,
5) przychodów z działalności odpłatnej;
6) dochodów z działalności gospodarczej;
7) nieodpłatnych świadczeń;
8) funduszy publicznych (państwowych, samorządowych europejskich);
9) innych dochodów.

§13

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub darczyńców.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizn, spadków i zapisów.

§14

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, dalej zwanych „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowych celów Fundacji.
 4. Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

a. Postanowienia ogólne

§15

 1. Organami obligatoryjnymi Fundacji są:

1) Zarząd;

2) Rada Fundacji.

  1. Organem fakultatywnym Fundacji jest Rada Nadzorcza, przy czym powołanie Rady Nadzorczej jest obowiązkowe w przypadku podjęcia decyzji o ubieganie się o status organizacji pożytku publicznego.

b. Zarząd

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. O liczbie członków Zarządu decyduje Rada Fundacji.
 2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 3. Członkom Zarządu przydzielane są funkcje Prezesa oraz Wiceprezesów.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na 5-letnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Dopuszczalne jest łączenie funkcji członka Zarządu i członka Rady Fundacji.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1) upływu kadencji;
  2) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji;
  3) odwołania;
  4) śmierci.

§17

 1. Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Fundacji.

§18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych w Statucie do kompetencji innych organów Fundacji.
 3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  2) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań merytorycznych       z działalności Fundacji;
  3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
  5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach służących realizacji celów statutowych;
  6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§19

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej polowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu dokonywane jest co najmniej na 2 (dwa) dni przed terminem posiedzenia drogą telefoniczną, wiadomości tekstowej (SMS), poczty elektronicznej lub listownie.
 4. Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni, a żaden z członków Zarządu nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia ani wobec porządku obrad.
 5. Zarząd może przyjąć regulamin organizacyjny Zarządu.

§20

 1. Do reprezentowania Fundacji, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych w każdym wypadku uprawnieni są jednoosobowo Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. W pozostałych wypadkach wymagane jest współdziałanie z Prezesem lub Wiceprezesem.

§21

 1. Członkowie Zarządu mogą swoje funkcje w Zarządzie pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy, lub wyłącznie na podstawie powołania.
 2. Członkowie Zarządu mogą zawierać z Fundacją umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, dotyczące zadań innych niż zadania związane z pełnieniem funkcji członka Zarządu.
 3. W czynnościach prawnych pomiędzy Fundacją a członkiem jej Zarządu, Fundację reprezentuje Rada Fundacji. Fundację reprezentuje jeden z członków Rady Fundacji działający na podstawie uchwały Rady Fundacji zatwierdzającej treść czynności prawnej zawieranej pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu oraz upoważniającą do reprezentacji Fundacji przy tej czynności.

 c. Rada Fundacji

§22

 1. Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków. O liczbie członków Rady Fundacji decyduje Fundator.
 2. Fundator na mocy postanowień niniejszego Statutu jest członkiem Rady Fundacji. Fundator bezterminowo jest członkiem Rady Fundacji, chyba że złoży oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji powoływani i odwoływani są przez Fundatora.
 4. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieokreślony.
 5. W przypadku utraty osobowości prawnej przez Fundatora zastosowanie mają poniżej postanowienia:
  1) O liczbie członków Rady Fundacji decyduje Rada Fundacji jednomyślną uchwałą.
  2) Członkowie Rady Fundacji powoływani są jednomyślną uchwałą Rady Fundacji.
  3) Członek Rady Fundacji może zostać odwołany jednomyślną uchwałą pozostałych członków Rady Fundacji (członek, którego dotyczy uchwała o odwołaniu jest wyłączony od głosowania w jej przedmiocie).
 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
  1) pisemnej rezygnacji;
  2) odwołania;
  3) śmierci lub utraty osobowości prawnej – w przypadku członka Rady Fundacji będącego osobą prawną.
 1. Osoba prawna będąca członkiem Rady Fundacji jest reprezentowana w Radzie Fundacji przez swoje organy.

§23

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
3) podjęcie decyzji w przedmiocie powołania Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd;
5) opiniowanie programów działania Fundacji, jeżeli są tworzone (rocznych i wieloletnich);
6) reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami jej Zarządu;
7) ustalanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji;
8) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
9) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Fundacji;
10) udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
11) uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
12) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
13) podjęcie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej;
14) podjęcie decyzji w przedmiocie ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego.

§24

 1. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Rada Fundacji odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek jednego z członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu, przy czym zbiera się co najmniej raz w roku.
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji dokonywane jest co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia drogą telefoniczną, wiadomości tekstowej (SMS), poczty elektronicznej lub listownie.
 5. Posiedzenie Rady Fundacji może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, a żaden z członków Rady Fundacji nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia ani wobec porządku obrad.
 6. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń lub poza posiedzeniami – w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na taką formę głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady, treść uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Rady, a za uchwałą wypowiedzieli się członkowie Rady zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. Rada Fundacji może przyjąć regulamin organizacyjny Rady Fundacji.

Rada Nadzorcza

§25

 1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolno – nadzorczym Fundacji.
 2. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. O liczbie członków Rady Nadzorczej w granicach określonych Statutem decyduje Rada Fundacji.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 5-letnią kadencję. Funkcję członka Rady Nadzorczej można pełnić bez ograniczeń co do liczby kadencji.

§26

 1. Członkami Rady Nadzorczej Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej:
 3. nie mogą być członkami Zarządu lub pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 4. mogą otrzymywać z tytułu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§27

Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej Przewodniczącemu Rady Fundacji;
2) odwołania;
3) śmierci.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jej skład może zostać uzupełniony na podstawie uchwały pozostałych członków tego organu, przy czym w trybie tym możliwe jest powołanie nie więcej niż 1/3 liczby członków tego organu. Kadencja wybranego w ten sposób członka trwa do czasu upływu okresu kadencji członka, który został w ten sposób zastąpiony.

§28

 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który kieruje jej pracami.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, przy czym przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek złożony przez Zarząd lub Radę Fundacji.
 4. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonywane jest co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia drogą telefoniczną, wiadomości tekstowej (SMS), poczty elektronicznej lub listownie.
 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie są obecni, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłasza sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia ani wobec porządku obrad.
 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń lub poza posiedzeniami – w formie pisemnej. Uchwała w formie pisemnej jest podjęta, jeżeli na taką formę głosowania wyrazili zgodę wszyscy członkowie Rady, treść uchwały została przedstawiona wszystkim członkom Rady, a za uchwałą wypowiedzieli się członkowie Rady zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 7. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin organizacyjny Rady Nadzorczej.

§29

 1. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie są niezależni od Zarządu Fundacji i poszczególnych członków Zarządu. Zarząd Fundacji ani jego członkowie nie są uprawnieni do wydawania Radzie Nadzorczej lub jej członkom poleceń ani instrukcji. Zabronione jest wpływanie przez Zarząd lub członków Zarządu na wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji, w tym funkcji kontrolno – nadzorczych.
 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1) stały nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich aspektach jej działań, a w szczególności nadzór i kontrola gospodarki finansowej Fundacji;
  2) nadzorowanie działalności Zarządu;
  3) badanie stanu majątkowego Fundacji;
  4) badanie sprawozdań finansowych.
 3. W cel realizacji uprawnień kontrolno – nadzorczych Rada Nadzorcza jest uprawniona do:
  1) żądania od Zarządu przedstawienia dokumentów dotyczących działalności Fundacji;
  2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
  3) składania Radzie Fundacji wniosków dotyczących odwołania członka Zarządu.

§30

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.
 2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć jej nazwy, celów oraz ich sposobu realizacji.
 3. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również pozostałych postanowień Statutu, w szczególności odnoszących się do organów Fundacji, jej siedziby oraz zasięgu działania.

§31

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

§32

W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje Rada Fundacji z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Zarządu lub na wniosek Zarządu.

§33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

§34

 1. Likwidację przeprowadzają likwidatorzy, którymi są członkowie Zarządu Fundacji, chyba że Rada Fundacji w uchwale o likwidacji Fundacji postanowi inaczej.
 2. Do likwidatorów mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Statutu dotyczące Zarządu. W granicach swoich kompetencji likwidatorzy mają prawo prowadzenia spraw oraz reprezentowania Fundacji.

§35

 1. W okresie likwidacji Fundacja działa pod dotychczasową nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.
 2. Otwarcie likwidacji, dane o osobie likwidatorów wraz ze sposobem reprezentacji Fundacji przez likwidatorów, likwidatorzy zgłaszają do sądu rejestrowego.
 3. Likwidatorzy zakończą bieżące działania Fundacji, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania Fundacji. Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy składają wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone zostaną mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Uchwała o likwidacji Fundacji lub późniejsza uchwała Rady Fundacji może określać cele szczegółowe, na które przeznaczony zostaną środki finansowe i majątek Fundacji.

§36

 1. Fundacja prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r.

§37

 1. Zysk Fundacji nie może być dzielony pomiędzy pracowników, kadrę zarządzającą czy Fundatora. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
 2. Fundacja zapewnia rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej nieodpłatnej oraz działalności statutowej odpłatnej w stopniu umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych form, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. W przypadku podjęcia działalności gospodarczej Fundacja zapewnia rachunkowe wyodrębnienie tej formy działalności w stopniu umożliwiający określenie jej przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.]
 4. Wynagrodzenie wszystkich pracowników w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 5. Zarząd jest zobowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić spotkanie konsultacyjne z pracownikami Fundacji, w przypadku ich zatrudniania przez Fundację, dotyczące informacji o działalności i sytuacji Fundacji oraz przewidywanych kierunkach zmian.
 6. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają dyskusji na zebraniu zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom informację o wykorzystaniu tych wniosków.
 7. Szczegółowe warunki i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6 przeprowadzania konsultacji z pracownikami może określać regulamin przyjęty przez Zarząd. Zarząd może również powołać Radę konsultacyjno-doradczą
 8. Postanowienia ust. 5-7 niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku, gdy stan zatrudnienia w Fundacji będzie nie mniejszy niż 3 pracowników, zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilno-prawne w wymiarze odpowiadającym ¼ etatu.
 9. Zarząd może również powołać radę konsultacyjno-doradczą, składającą się z 3 do 10 osób, spośród: pracowników Fundacji, innych zatrudnionych osób na podstawie długoterminowych umów cywilno-prawnych, wolontariuszy udzielających świadczeń na rzecz Fundacji. Szczegółowe zasady funkcjonowania rady reguluje regulamin rady konsultacyjno-doradczej

§38

 1. Na prowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnia się z majątku Fundacji kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
 2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały
 3. Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.
 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych- PKD 47.11.Z
  • Działalność agencji reklamowych- PKD 73.11.Z
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.Z;
  • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E
  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej- PKD 93.13.Z
  • Pozostała działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z
 5. Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia, patentu lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.
 6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej.
 7. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację nie jest tożsama z działalnością odpłatną fundacji.

§39

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują odnośne przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jak mogę pomóc?