Formularze podatkowe zawierają już wypełnione pole dla przekazania 1,5% z podatku na cele statutowe Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS. Stowarzyszenie, będąc fundatorem fundacji, prowadzi razem z nią działania mające na celu polepszenie jakości życia osób ze spektrum autyzmu.
Dowiedz się więcej

Możliwość wybrania innej organizacji jest dostępna bezpośrednio na stronie pitax.pl

Dziękujemy za wsparcie. Każda przekazana złotówka ma dla nas ogromne znaczenie!

PIT-37

Podatek PIT-37: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-37 jest najczęściej wybieranym formularzem rozliczeniowym, wykorzystywanym przez około 82% podatników. Jest przeznaczony dla osób osiągających przychody z pracy, emerytur, umów zlecenie i o dzieło.

Deklarację PIT-37 za rok 2023 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

W 2024 roku, rozliczenie PIT-37 online pozwala zaoszczędzić czas i zapewnia większą pewność poprawnego wypełnienia formularza. Program PITax.pl umożliwia wypełnienie i wysłanie formularza przez internet.

Należy podać dane z formularzy PIT-11, PIT-11A, PIT-40A lub PIT-R, informacje o ulgach, kosztach uzyskania przychodu oraz przychód z zeszłorocznego rozliczenia.

Po wysłaniu PIT-37 online, użytkownik otrzymuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w formie PDF, które należy zachować w bezpiecznym miejscu.

Program PITax.pl oferuje darmowy program do rozliczenia PIT-37 za rok 2023, który zawiera kreator deklaracji, automatycznie dodaje wymagane załączniki i odlicza ulgi oraz kwotę wolną od podatku.

Druk PIT-37 powinny wypełnić osoby, które uzyskiwały dochody za pośrednictwem płatnika w ubiegłym roku. Do zeznania głównego należy przepisać dane z formularzy PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-R oraz dołączyć PIT-D i PIT-O do odliczenia ulg mieszkaniowych i innych ulg.

PIT-36

Podatek PIT-36: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-36 jest przeznaczony głównie dla osób uzyskujących dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są rozliczane według progów podatkowych 12% (dla dochodu nieprzekraczającego 120 000 zł) i 32% (dla nadwyżki ponad 120 000 zł).

Formularz PIT-36 za 2023 rok należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2024 roku. Jeżeli chcemy przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), powinniśmy skorygować zeznanie roczne do końca maja 2024 roku.

Formularz PIT-36 w 2024 roku złożą również podatnicy, którzy:

 • Prowadzili najem, podnajem, dzierżawę oraz poddzierżawę i uzyskiwali przychód z umów o podobnym charakterze w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w progowym systemie opodatkowania.
 • Uzyskiwali przychód za granicami kraju (zarówno osoby jak i przedsiębiorcy).
 • Prowadzili działy specjalne produkcji rolnej na zasadach ogólnych (stawki 12% i 32% podatku).
 • Prowadzili działalność nierejestrowaną z przychodami nieprzekraczającymi połowy minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 • Korzystali z kredytu podatkowego w roku bezpośrednio następującym po rozpoczęciu działalności gospodarczej (lub dwa lata po rozpoczęciu).
 • Są zobowiązani dokonać doliczenia związane ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Posiadają źródła przychodów z innych źródeł, od których płatnik nie miał obowiązku odprowadzania składek (oparte na skali podatkowej).

Deklaracja PIT-36 jest w głównej mierze przeznaczona do rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg 12 oraz 32-procentowej stawki podatku), a także dochodów z zagranicy (np. z pracy, najmu, działalności gospodarczej), dochodów małoletnich dzieci oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Rozliczenie PIT-36 to nie tylko wykazywanie przychodów i dochodów, od których należy płacić podatek, ale i możliwość odliczenia ulg podatkowych, które mogą znacznie obniżyć nasz podatek.

Rozliczenie PIT-36 pozwala nam określić, czy mamy nadpłatę podatku – wtedy należy nam się zwrot podatku z urzędu, czy mamy niedopłatę podatku – wtedy musimy dopłacić brakującą należność do budżetu państwa. Na zapłatę podatku mamy czas do końca kwietnia, natomiast urzędy skarbowe mają obowiązek dochowania maksymalnych terminów zwrotu, zależnie od formy, w jakiej otrzymają deklaracje podatkowe w 2024 roku:

 • W przypadku deklaracji przekazanych elektronicznie (e-deklaracje) organy skarbowe zobowiązane są do zwrotu podatku PIT w terminie do 45 dni od daty złożenia PIT.
 • Złożenie deklaracji papierowych – zobowiązuje organy skarbowe do zwrotu nadpłaty podatku w okresie do 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji (od dnia doręczenia Urzędowi Skarbowemu lub nadania deklaracji przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska).
 • W przypadku korekty PIT – termin na zwrot nadpłaty wynikającej ze złożonej korekty wynosi 2 miesiące, z zastrzeżeniem, że nie może on nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Pamiętaj, że prawidłowe rozliczenie podatku jest naszym obowiązkiem, ale również szansą na wsparcie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy procent się liczy!

PIT-38

Podatek PIT-38: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-38 jest używany do rozliczania dochodów kapitałowych. Obejmuje to przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach, nabycia udziałów w spółkach/spółdzielniach, oraz przychody z giełdy

Deklarację PIT-38 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

PIT-38 powinni rozliczać osoby, które uzyskały dochody z giełdy, w tym z forex, sprzedaży krótkiej, instrumentów pochodnych, udziałów w spółkach, oraz kryptowalut.

Można rozliczyć PIT-38 elektronicznie za pomocą aplikacji online, takiej jak PITax.pl, która krok po kroku przeprowadza przez proces deklaracji.

Dane z sekcji D PIT-8C należy przenieść do wiersza 1. w PIT-38, a kwotę z części E oraz dochody zagraniczne do wiersza 2. sekcji C.

Można odliczyć straty giełdowe z lat ubiegłych oraz zapłacony za granicą podatek.

Wypełniony formularz PIT-38 można wysłać elektronicznie do Urzędu Skarbowego, otrzymując Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pamiętaj, że prawidłowe rozliczenie podatku jest naszym obowiązkiem, ale również szansą na wsparcie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy procent się liczy!

PIT-28

Podatek PIT-28: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-28 jest przeznaczony dla osób uzyskujących przychody z:

 • Jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.
 • Działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem.
 • Najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce lub za granicą.
 • Sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

Deklarację PIT-28 za rok 2023 należy złożyć do 30 kwietnia 2024 roku.

Rozliczenie PIT-28 online jest możliwe za pomocą programu PITax.pl Łatwe podatki. Program ten umożliwia wysłanie PIT-28 za 2023 rok online, zawiera prosty kreator deklaracji PIT, automatycznie dodaje wymagane załączniki, automatycznie odlicza wybrane ulgi, kwotę wolną od podatku i koszty uzyskania przychodu.

Przy wysyłaniu PIT-28 online pamiętaj o pobraniu UPO – urzędowego poświadczenia odbioru, które jest oficjalnym potwierdzeniem wysłania formularza PIT do urzędu skarbowego.

Stawki ryczałtu rozliczane w deklaracji PIT-28 to:

 • 17% przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów.
 • 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych.
 • 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych czy w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł.
 • 12% dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem niektórych usług w obszarze IT (dotychczas objętych stawką 15%), które są związane głównie z wydawaniem oprogramowania

Pamiętaj, że prawidłowe rozliczenie podatku jest naszym obowiązkiem, ale również szansą na wsparcie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Każdy procent się liczy!

PIT-39

Podatek PIT-39: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-39 jest przeznaczony dla osób, które sprzedają lub zamieniają nieruchomości i prawa majątkowe, jeśli pomiędzy datą ich nabycia/wybudowania a zbyciem nie minęło 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie). W takiej sytuacji mamy obowiązek zapłacić podatek z odpłatnego zbycia:

 • Nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości.
 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 • Prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Za odpłatne zbycie uważa się każde przeniesienie prawa własności lub innych wspomnianych praw majątkowych, dokonane za korzyść majątkową.

Na rozliczenie PIT-39 za rok 2023 mamy czas do 30 kwietnia 2024 roku.

Koszty odpłatnego zbycia to poniesione koszty związane bezpośrednio z dokonaniem transakcji. Do tej kategorii kosztów będą się zaliczały wydatki niezbędne do tego, aby transakcja mogła dojść do skutku, np. koszty wyceny nieruchomości, prowizje pośredników, koszty ogłoszeń prasowych, opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata sądowa, itp.

Koszty uzyskania przychodów to:

 • Koszty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego.
 • Koszty wytworzenia (wybudowania) zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego.
 • Udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i praw majątkowych poniesione w czasie ich posiadania (np. wydatki na wykończenie lokalu lub budynku mieszkalnego nabytego w stanie deweloperskim lub modernizację nieruchomości w trakcie jej posiadania).
 • Zapłacony podatek od spadków i darowizn – w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości lub prawa majątkowego przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jeśli zbywaną nieruchomość nabyliśmy w drodze spadku lub darowizny, to kosztem uzyskania przychodu jest zapłacony podatek od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości odpowiada łącznej wartości spadku lub darowizny, od których zapłaciliśmy podatek.

Pamiętaj, że zawsze powinieneś skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym przed wypełnieniem jakiegokolwiek formularza podatkowego, aby upewnić się, że prawidłowo zgłaszasz swoje dochody i korzystasz z dostępnych ulg podatkowych. Każdy procent się liczy!

PIT-36L

Podatek PIT-36L: Co to jest i kto go rozlicza?

Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach liniowych, wspólników działających w spółkach osobowych oraz osób rozliczających tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie do 20 stycznia 2023 r. i zadeklarowały chęć opodatkowania podatkiem liniowym.

Podatek liniowy to forma opodatkowania, która zakłada stałą stawkę podatku, niezależnie od wysokości dochodów. W Polsce stawka podatku liniowego wynosi 19%.

Rozliczając się za pomocą metody liniowej, składając deklarację podatkową PIT-36L, nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Za pomocą deklaracji PIT-36L nie można także rozliczyć innych przychodów, które rozlicza się zwykłym PIT-37 lub PIT-36.

W PIT-36L możliwe jest dokonanie odliczenia od składek ZUS, zastosowanie ulgi na działalność badawczą lub rozwojową, na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Załącznikami do deklaracji PIT-36L są PIT/B oraz PIT/ZG. PIT/B zawiera informacje o wysokości dochodu lub straty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. PIT/ZG jest używany w przypadku uzyskania dochodów poza granicami kraju.

Pamiętaj, że zawsze powinieneś skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym przed wypełnieniem jakiegokolwiek formularza podatkowego, aby upewnić się, że prawidłowo zgłaszasz swoje dochody i korzystasz z dostępnych ulg podatkowych. Każdy procent się liczy!

PIT-OP

Przekazanie 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) przez emerytów i rencistów

Formularz PIT-OP to oświadczenie, które umożliwia emerytom i rencistom przekazanie 1,5% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest to możliwe dla tych, którzy rozliczają swój podatek dochodowy za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Druk za rok 2023 należy przygotować i przesłać do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2024 r.

Formularz PIT-OP jest przeznaczony wyłącznie dla emerytów i rencistów, którzy nie zdecydowali się na samodzielne rozliczenie podatkowe. Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał informację podatkową w formie druku PIT-40A z wyliczeniem rocznego obciążenia podatkowego i nie zamierza składać własnej deklaracji, może skorzystać z opcji rozliczenia „automatycznego” i przekazać 1,5% podatku określonej przez siebie organizacji OPP.

Jeżeli emeryt lub rencista decyduje się na samodzielne rozliczenie podatkowe, formularz PIT-OP jest zbędny. Samodzielne rozliczenie jest konieczne, jeżeli emeryt lub rencista:

 • uzyskał dodatkowe przychody w czasie trwania roku podatkowego (z wyjątkiem tych opodatkowanych ryczałtowo),
 • zamierza skorzystać z ulg/odliczeń podatkowych a wartość jego podstawy opodatkowania zamknęła się w kwocie poniżej 11.000 zł,
 • korzysta z opcji opodatkowania łącznego z małżonkiem, ewentualnie w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko,
 • uzyskał dochody wymagające zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia dla ustalenia wartości podatku,
 • ma obowiązek doliczania uprzednio odliczonych kwot.

W takim przypadku, odliczenie od podatku 1,5% dla OPP będzie stanowić zwyczajny element takiego rozliczenia.

Jeżeli emeryt lub rencista chciałby przekazać 1,5% preferowanej organizacji OPP powinien przygotować oświadczenie PIT-OP, a następnie przekazać je do urzędu skarbowego. Za pomocą oświadczenia PIT-OP emeryt lub rencista może przekazać 1,5% podatku wynikającego z rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Pamiętajmy, że przekazanie 1,5% podatku to prosta forma wsparcia dla wybranej organizacji, która może przyczynić się do realizacji ważnych celów społecznych. Każdy procent się liczy!